Ausschreibung / Flyer  

2018 10 07. 10. herbstseminar 2018

   
Noch

   

animated german flag 

thomas jouhki

Sensei Thomas Jouhki

3. Dan Taido Ryu Jujutsu

www.taido-ryu-jujutsu.de

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017