animated sweden flag

reimby robert

Kyoshi Robert Reimby

8. Dan Phoenix Selfdefence

8. Dan Kyokushin Karate (Old School)

2. Dan Hoku Shin Ryu Jujutsu

1. Dan Iaido

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017