Ausschreibung / Flyer  

2018 10 07. 10. herbstseminar 2018

   
Noch

   

 animated sweden flag

reimby robert

Kyoshi Robert Reimby

8. Dan Phoenix Selfdefence

2. Dan Hoku Shin Ryu Jujutsu

1. Dan Iaido

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017