Ausschreibung / Flyer  

2018 10 07. 10. herbstseminar 2018

   
Noch

   

 animated sweden flag

reimby robert

Kyoshi Robert Reimby

8. Dan Phoenix Selfdefence

8. Dan Kyokushin Karate (Old School)

2. Dan Hoku Shin Ryu Jujutsu

1. Dan Iaido

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017