animated german flag

merten oliver

Shihan Oliver Merten

6. Dan Koppo Ryu Jujutsu

http://www.kampfkunst-marburg.de/

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017