Ausschreibung / Flyer  

2018 10 07. 10. herbstseminar 2018

   
Noch

   

 animated german flag

joerg thielen

Sensei Jörg Thielen

6. Dan Shoto-Jutsu

4. Dan Hapkido

2. Dan Karate

http://shoto-jutsu.com/

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017