Ausschreibung / Flyer  

2018 10 07. 10. herbstseminar 2018

   
Noch

   

 animated german flag

 holger becker

 Renshi Holger Becker

4. Dan Taido Ryu Jujutsu

www.taido-ryu-jujutsu.de

 

 

 

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017