animated german flag

carsten schroeder

Shihan Carsten Schroeder

6.Dan Nihon Jujutsu

www.koryu-berlin.de

 

   
© Taido Ryu Jujutsu e.V. 2017